1978 Vintage Magazines

Starlog Magazine – #13

Starlog Magazine – #14

Starlog Magazine – #18

Starlog Magazine – #19

People Magazine

Mad magazine – issue 196

Mad Magazine – issue 197

Mad Magazine – issue 203